ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อชุมชนท้องถิ่น

หากว่ากันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนั้น จะมีหลายรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวนนี้ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การสร้างรายได้ต่อชุมชนและวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชนนั้นเองครับ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น เราไปศึกษากันดีกว่าครับ แนวทางการส่งเสริมการเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างไร? การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ ท่องเที่ยวมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่สังคมมนุษย์ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฉะนั้น แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเสนอขายสินค้า หรือบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเดียว หากยังมุ่งประสาน ผลประโยชน์ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกด้วย จึงนับได้ว่าการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสร้างความพอใจ ให้แก่ประชาชนเจ้าของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปกปักรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทางการท่องเที่ยวให้คงอยู่คู่สังคมมนุษย์นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รัฐบาลควรทำการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแม่บทส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจัง โดยคำนึงถึง 2 ด้านพร้อมกันไป คือ ด้านความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชน –          ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชนเนื่องจากมีคนนอกหรือนักท่องเที่ยวมากมาย –          ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเป็นอย่างมากนั้นเองครับ 3 เหตุผลที่ควรเที่ยวในประเทศ ●ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว […]